Projekty a inženýrská činnost

Společnost disponuje vlastními zaměstnanci s autorizací v oborech:

 • technologická zařízení staveb
 • pozemní stavby

Provádíme projektovou a inženýrskou činnost v oborech:

 • technologická zařízení vodohospodářských staveb,
 • průmyslové chlazení
 • čpavková chladicí zařízení
 • tepelná čerpadla
 • provozní a stanovená měřidla
 • potrubní systémy

Pro uvedené obory vyhotovujeme:

 • technicko-ekonomické posouzení záměru,
 • dokumentaci k žádosti o umístění stavby,
 • dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení,
 • dokumentaci pro výběr zhotovitele,
 • dokumentaci pro provádění stavby vč. dokumentace skutečného provedení.

Ve fázi přípravy investičních záměrů spolupracujeme s investory, či zadavateli při návrzích koncepcí a studií proveditelnosti investičních záměrů, včetně ekonomické optimalizace a návratnosti vložených prostředků. Připravujeme zadání na vypracování projektové dokumentace pro projektové organizace. Při realizaci staveb zajistíme autorský dozor projektanta.

Ve fázích zpracování projektové dokumentace a při realizaci investičních celků zajišťujeme pro investora inženýrskou činnost vč. vypracování příslušných žádostí dle ustanovení Vyhl. č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení a Vyhl. č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Při realizaci stavby zpracujeme pro zhotovitele výrobní dokumentaci, příp. dílenské výkresy.

Navrhujeme a projektujeme :

Tepelná čerpadla

 • Zařízení pro využití odpadního tepla z výrobních procesů a využití tepelného potenciálu pitné a odpadní vody.

Průmyslové chlazení

 • Kompresorové, ventilátorové a odpařovací chladicí jednotky pro administrativní budovy, průmyslové aplikace, zimní stadiony, bazény, chladírenské provozy a potravinářský průmysl.

Vodohospodářské stavby – strojně technologické části

 • vodojemy a jejich vybavenost
 • liniové stavby vodovodů a kanalizací
 • čerpací stanice pro pitnou vodu
 • čerpací stanice odpadních vod
 • návrhy čerpadel
 • návrhy tlakové regulace
 • proti rázové ochrany
 • měření průtoku
 • stanovená měřidla a provozní měřidlo
 • armaturní šachty na vodovodních sítích
 • potrubní systémy
 • rozvody stlačeného vzduchu
 • dávkovací systémy chemikálií pro úpravu pitné vody
 • neutralizační stanice chloru
 • ventilační a vzduchotechnické systémy