Průmyslové chlazení

Společnost disponuje vlastními zaměstnanci s autorizací v oborech:

 • technologická zařízení staveb
 • pozemní stavby

Provádíme projektovou a inženýrskou činnost v oborech:

 • technologická zařízení pro strojní chlazení
 • kompresorové, ventilátorové a odpařovací chladicí jednotky
 • čpavková chladicí zařízení
 • tepelná čerpadla
 • potrubní systémy

Pro uvedené obory vyhotovujeme:

 • technicko-ekonomické posouzení záměru,
 • dokumentaci k žádosti o umístění stavby,
 • dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení,
 • dokumentaci pro výběr zhotovitele,
 • dokumentaci pro provádění stavby vč. dokumentace skutečného provedení.

Ve fázi přípravy investičních záměrů spolupracujeme s investory, či zadavateli při návrzích koncepcí a studií proveditelnosti investičních záměrů, včetně ekonomické optimalizace a návratnosti vložených prostředků. Připravujeme zadání na vypracování projektové doku- mentace pro projektové organizace. Při realizaci staveb zajistíme autorský dozor projektanta.

Průmyslové chlazení Průmyslové chlazení
Průmyslové chlazení Průmyslové chlazení
Průmyslové chlazení Průmyslové chlazení

Ve fázích zpracování projektové dokumentace a při realizaci investičních celků zajišťujeme pro investora inženýrskou činnost vč. vypracování příslušných žádostí dle ustanovení Vyhl. č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení a Vyhl. č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Při realizaci stavby zpracujeme pro zhotovitele výrobní dokumentaci, příp. dílenské výkresy.

Navrhujeme a projektujeme :

Tepelná čerpadla

 • Zařízení pro využití odpadního tepla z výrobních procesů a využití tepelného potenciálu pitné a odpadní vody.

Průmyslové chlazení

 • Kompresorové, ventilátorové a odpařovací chladicí jednotky pro administrativní budovy, průmyslové aplikace, zimní stadiony, bazény, chladírenské provozy a potravinářský průmysl.
 • kompresorové chladicí jednotky
 • ventilátorové chladiče kapalin
 • chladicí věže
 • potrubní rozvody teplonosných médií
 • využití odpadního tepla z výrobních procesů a tepelného potenciálu pitné a odpadní vody
 • systémy zpětného získávání tepla z chladicích zařízení
 • průmyslové aplikace tepelných čerpadel